تبلیغات


عکس رخسارت

عکس رخسارت ...!

 

عکس رخسارت چنان یک ماه اندر آب هست

امشب آرامست اما این دلم بی تاب هست

 

در دلم چون عارضت دیدم بگفتم آفرین

آرزوی عارضت در قلب شیخ و شاب هست

 

هرکسی رویت ببیند دل زدستش میرود

روی زیبایت دراین عالم چنان نایاب هست

 

چشم هر کس خواب باشد کی ببیند روی تو

میشود محروم دیدارت کسی که خواب هست

 

بانگاهی میزنی تیر محبت بر دلی

در نمازم طاق ابرویت مرا محراب هست

 

قطره ای از چشمه عشقت کسی نوشش شود

تاقیامت کام او از لذتش سیراب هست

 

صورتت را نقش کردم روی دیوار دلم

نقش رویت بردلم زیبائی این قاب هست

 

دل به دریا میزنم گردد نصیبم عشق تو

حالت دریا گهی طوفان و گه گرداب هست

 

عاقبت (گمنام) عشقت دردلش جا میدهد

دل برای عشق باشد صو هزارش باب هست

چهاشنبه یازدهم بهمن نود شش .منبع این نوشته : منبع